Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů pro obchodní partnery

1)  Zpracování osobních údajů

V souvislosti s uzavřením či uzavíráním obchodní smlouvy mezi Vámi a společností SMOLO Hydraulics s.r.o., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 69245, sídlem: nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec, identifikační číslo: 057 66 303, resp. mezi společností, kterou zastupujete, a společností SMOLO Hydraulics s.r.o., dochází ke zpracování vašich osobních údajů. V rámci tohoto zpracování je společnost SMOLO Hydraulics s.r.o. v postavení správce.

 

2)  Jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány?

 V rámci výše uvedeného zpracování dochází ke zpracování vašich osobních údajů představovaných zejména identifikačními, kontaktními a fakturačními údaji, případně historií naší obchodní spolupráce. Osobní údaje jsou tedy zejména zpracovávány v rozsahu vašeho jména, příjmení, emailové adresy, telefonního čísla, případně identifikačního čísla, daňového identifikačního čísla, informacemi o tom, kterou společnost zastupujete, apod.

 

3)  Za jakým účelem jsou vaše osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje jsou zpracovány za účely sjednávání a uzavírání obchodních smluv, plnění povinností a výkon práv dle těchto smluv, případně v rámci udržování obchodních vztahů společnosti SMOLO Hydraulics s.r.o.

 

4)  Na základě jakého důvodu jsou vaše osobní údaje zpracovávány?

 Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě několika zákonných důvodů. V prvé řadě jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě toho, že toto zpracování je nezbytné pro uzavírání a provádění obchodních smluv uzavřených se společností SMOLO Hydraulics s.r.o.

Osobní údaje mohou být také zpracovávány v souvislosti s plněním povinností společnosti SMOLO Hydraulics s.r.o., například povinností daňových.

Dalším důvodem, na jehož základě dochází ke zpracování osobních údajů, jsou oprávněné zájmy společnosti SMOLO Hydraulics s.r.o. Tímto zájmem je především zájem společnosti SMOLO Hydraulics s.r.o. vést si evidenci svých obchodních partnerů za účelem případného navázání další spolupráce. Proti tomuto zpracování jste kdykoli oprávnění vznést námitku, přičemž důvodem této námitky může být zejména zjevná nepřiměřenost společnosti SMOLO Hydraulics s.r.o. zpracovávaných údajů vzhledem k vašim právům a svobodám.

 

5)  Jakým způsobem ke zpracování osobních údajů dochází?

 Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně v rámci informačního systému společnosti SMOLO Hydraulics s.r.o.

 

6)  Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

 Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu jejich zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje vymazávány.

 

7)  Komu jsou osobní údaje předávány?

Vaše osobní údaje jsou předávány pouze v omezeném rozsahu, a to toliko v případě, je-li to nutné k naplnění účelu, pro který jsou tyto osobní údaje zpracovávány.

 

8)  Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte vůči společnosti SMOLO Hydraulics s.r.o. určitá práva. Mezi tato práva patří například:

      a)  Právo na přístup

Na základě tohoto práva máte právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo společnost SMOLO Hydraulics s.r.o. zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. I když by veškeré informace měly být součástí tohoto dokumentu, neváhejte se v případě nejasností na společnost SMOLO Hydraulics s.r.o. s žádostí o další informace obrátit.

      b)  Právo na opravu

V případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny.

      c)  Právo na výmaz

V některých případech máte právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

  • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,
  • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,
  • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů společnosti SMOLO Hydraulics s.r.o. a je shledáno, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, neexistují nebo
  • domníváte se, že zpracování osobních údajů prováděné společností SMOLO Hydraulics s.r.o. přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti společnosti SMOLO Hydraulics s.r.o. nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

      d)  právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musí společnost SMOLO Hydraulics s.r.o. omezit, pokud:

  • popíráte přesnost osobních údajů, než je zjištěno, jaké údaje jsou správné,
  • vaše osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co je možné zpracovávat), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste v budoucnu takové údaje společnosti SMOLO Hydraulics s.r.o. stejně poskytli),
  • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
  • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou je šetřeno, je-li vaše námitka oprávněná, je společnost SMOLO Hydraulics s.r.o. povinna zpracování vašich osobních údajů omezit.

      e)  Právo na přenositelnost

Máte právo získat od společnosti SMOLO Hydraulics s.r.o. získat všechny vaše osobní údaje, které jste ji poskytli a které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v  elektronických databázích.

      f)  Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu společnosti SMOLO Hydraulics s.r.o. Osobní údaje poté společnost SMOLO Hydraulics s.r.o. přestane zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovala.

      g)  Právo podat stížnost

Kdykoli se také můžete v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů obrátit s podnětem či stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

9)  Uplatnění práv souvisejících se zpracováním osobních údajů

Veškerá vaše práva můžete vůči nám uplatnit prostřednictvím emailu zaslaného na adresu hydraulics@smolo.cz.

Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, je společnost SMOLO Hydraulics s.r.o. oprávněna tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budete samozřejmě informováni.