Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem, jejímž předmětem je poskytování služeb při nakládání s odpady. Těmito VOP se řídí právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

I. DEFINICE POJMŮ

Zákon je zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je obchodní společnost SMOLO Services s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedené Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63552, sídlem nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec, identifikační číslo: 27708853, jakožto osoba oprávněná k převzetí odpadů ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 zákona.

Objednatel je ve smyslu zákona původcem odpadu nebo oprávněnou osobou, která na sebe převzala povinnosti původce.

Druh odpadu je kategorie, do níž je odpad zařazen dle pravidel stanovených v příloze č. 1 vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb. (dále jen Katalog odpadů).

Likvidací odpadu se rozumí způsoby odstraňování odpadu ve smyslu přílohy č. 4 zákona o odpadech (ukládání, úprava, spalování apod.). 

Nekomunálním odpadem se rozumí odpad, jenž má znaky odpadu nebezpečného, využitelného či ostatního, který však nelze považovat za odpad komunální (např. papír, plasty, směsné obaly nebo odpad zdravotnický a kuchyňský).

Odvozem (resp. svozem) odpadu se ve smyslu smlouvy rozumí sběr a výkup odpadu v rozsahu, jež vymezuje ustanovení §4 zákona o odpadech a tyto VOP. Svozem se též rozumí přeprava odpadu z místa určeného pro převzetí odpadu do místa dočasného uskladnění, odstranění nebo využití.

Specifikovaný odpad je jeden nebo všechny druhy odpadů sjednané ve smlouvě a zmiňované v jejím textu nebo přílohách a ostatních dokladech souvisejících se smlouvou. Specifikované druhy odpadů odpovídají svým zařazením odpadům dle Katalogu odpadů.

Sběrnou nádobou se rozumí shromažďovací prostředek ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (zejména speciální nádoby, kontejnery, obaly, jímky a nádrže).

Související (další) službou při nakládání s odpady se rozumí vedení evidence, pronájem nádob prodej potřeb k nakládání s odpady, nebo další, zhotovitelem (jeho pracovníky) prováděné služby, zejména přímo v určené provozovně objednatele, např. třídění odpadu, úpravu odpadu, organizační a dispečerské činnosti, řešení reklamací anebo jiné, výslovně oběma stranami sjednané služby.

Stanovištěm se rozumí místo sběru odpadu.

II. ROZSAH POSKYTOVANÝCH  SLUŽEB

Předmět plnění smluv je tvořen dílčími službami v oblasti nakládání s odpady, které si smluvní strany sjednaly ve smlouvě dle níže uvedeného členění:

A Odvoz odpadu

Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele pravidelný a nepravidelný odvoz průmyslového odpadu z určeného stanoviště do místa odstranění odpadu určeného zhotovitelem.

B Svoz komunálního odpadu z obcí

Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele pravidelný a nepravidelný svoz komunálního odpadu a odpadu z obcí, jež je nevhodný k využití, a to z určených stanovišť do místa odstranění určeného zhotovitelem.

C Svoz odpadu ze živností podobného komunálnímu odpadu

Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele pravidelný a nepravidelný svoz odpadu ze živností, jež je nevhodný k využití, a to z určených stanovišť do místa odstranění určeného zhotovitelem.

D Svoz nekomunálního odpadu

Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele pravidelný nebo nepravidelný svoz nekomunálního odpadu, a to z určených stanovišť do místa určeného zhotovitelem.

E Výkup využitelných odpadů

Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele výkup využitelných odpadů.

F Likvidace odpadu

Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele odstraňování odpadu ve smyslu přílohy č. 4 k zákonu.

G Evidence a ohlašování odpadů

Zhotovitel se zavazuje vést pro objednatele průběžnou evidenci o odpadech a/nebo zpracovat hlášení o produkci odpadů v rozsahu platných právních předpisů a dle podmínek dohodnutých ve smlouvě. 

H Poskytování nádob

Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout do pronájmu nebo k výpůjčce sběrné nádoby, tzn. shromažďovací prostředky, které budou splňovat náležitosti stanovené §5 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. 

I Prodej potřeb k nakládání s odpady

Ve sjednaných případech zhotovitel prodá objednateli sběrné nádoby nebo jiné obaly na odpady (např. pytle pro separaci). 

J Další služby

Zhotovitel se zavazuje zajistit svými pracovníky v provozovně objednatele například tyto další služby: (J/1) Třídění odpadu, (J/2) Úpravu odpadu, (J/3) Organizační/dispečerské činnosti, (J/4) Řešení reklamací aj.

III. KVALITA VYUŽITELNÝCH ODPADŮ

Využitelný odpad musí splňovat požadavky na kvalitu daného konkrétního typu odpadu. Smluvní strany se dohodly, že se v případě pochybností u všech druhů využitelných odpadů budou řídit zněním ČSN EN pro jednotlivé druhy využitelných odpadů.

Při nedodržení kvalitativních podmínek využitelného odpadu má zhotovitel právo s ohledem na zhoršenou kvalitu odpovídajícím způsobem jednostranně snížit výkupní ceny, popř. tento odpad převzít nikoli jako využitelný odpad, ale odpad s placenou službou za jeho odstranění.

Objednatel je povinen dokladovat kvalitu každého druhu odpadu písemnými informacemi nebo základním popisem odpad a ve smyslu přílohy č. 2 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. dokladem o kvalitě odpadu.

U využitelných plastových odpadů je vždy objednatel povinen předem předat reprezentativní vzorek zhotoviteli, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak.

IV. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za účtovací období tvoří násobek jednotkových cen dohodnutých ve smlouvě a množství odvezeného odpadu, spolu s násobkem množství a jednotkových cen dalších poskytnutých služeb.

Cena bude zhotovitelem navýšena o částky, které je objednatel povinen dle obecně dle obecně závazných předpisů k ceně připočíst či zaplatit v přímé souvislosti s poskytováním služeb (zejména daně a poplatky).

Vyúčtování poskytnutých služeb je zhotovitel povinen provádět:

 1. měsíčně – vystavením daňového dokladu (faktury) za služby poskytnuté v uplynulém účtovacím období, a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce, nebo
 1. po poskytnutí služby – vystavením daňového dokladu do 15 dnů ode dne, kdy byly služby poskytnuty.

V pochybnostech o dni doručení faktury se za den doručení považuje pracovní den, který následuje po dni, kdy byla faktura odeslána.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn jednostranně změnit cenu za využitelné odpady (výkupní cena) v závislosti na vývoji cen na trhu využitelných surovin. Nové výkupní ceny se použijí ode dne, kdy bylo objednateli doručeno oznámení o změně výše výkupních cen zhotovitelem.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn jednotlivé ceny sjednané ve smlouvě s objednatelem každoročně s účinností k 01. 01. nového kalendářního roku zvýšit na základě písemného oznámením až o 100% hodnoty míry inflace (vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců), vyhlášené Českým statistickým úřadem v měsíci prosinci předcházejícího kalendářního roku, a objednatel se zavazuje platit za služby takto zvýšené ceny s účinností od 01. 01. nového kalendářního roku.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý byť započatý den prodlení.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny služeb delším než 15 dní je zhotovitel oprávněn přerušit plnění svých závazků ze smlouvy s objednatelem až do doby, než bude dlužná částka včetně příslušenství a smluvních pokut zaplacena; do té doby není zhotovitel s plněním svých závazků ze smlouvy v prodlení.

Pokud bude objednatelem smíchán nebezpečný odpad s ostatními druhy odpadu, bude pro účely stanovení ceny za služby spojené s nakládáním s tímto odpadem všechen tento odpad považován za nebezpečný.

V. VZÁJEMNÁ Práva a povinnosti

Zhotovitel je povinen:

 1. a) Převzít odpad na základě prokazatelně uplatněného požadavku od objednatele a zajistit odstranění odpadu, pokud vyhovuje podmínkám stanoveným zákonem nebo smlouvou.
 2. b) Informovat včas písemně objednatele o okolnostech, které z provozních nebo jiných důvodů dočasně brání převzetí odpadů dle uzavřené smlouvy.
 3. c) V případě, že objednatel i přes výzvu zhotovitele pokračuje v přeplňování nádob, je zhotovitel povinen zhotovitel odvážet pouze množství odpadu dohodnuté ve smlouvě a nenese jakoukoliv odpovědnost za nepořádek v okolí nádob.

Při poskytování služeb specifikovaných výše pod písm. B, C a D je zhotovitel dále povinen:

 1. a) Zajišťovat na vlastní náklady a nebezpečí služby v oblasti svozu a navazujících činností při nakládání s komunálním odpadem nebo odpadem ze živností podobným komunálnímu odpadu za podmínek dohodnutých ve smlouvě.
 2. b) Zajistit opravu nebo výměnu nefunkčních nádob poskytnutých objednateli do 5 pracovních dnů ode dne zjištění vady zhotovitelem, nebo písemného nahlášení závady objednatelem.
 3. c) Odstranit znečištění komunikace, k němuž došlo při vyprazdňování nádob v rámci svozu.
 4. d) Přistavit prázdnou nádobu vždy na její původní stanoviště, nebrání-li tomu překážka způsobená objednatelem či vzniklá nezávisle na vůli zhotovitele.
 5. e) Odstranit odpady v  místě stanoviště, které v důsledku přeplnění nádob nebylo možno do nádob uložit. V případě opakovaného přeplnění nádob se objednatel zavazuje na výzvu zhotovitele uzavřít dodatek ke smlouvě, v němž budou odpovídajícím způsobem upraveny smluvní podmínky tak, aby k přeplňování nádob nedocházelo, přičemž v případě porušení této povinnosti ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 6. f) Provést odvoz odpadu v termínu dohodnutém ve smlouvě, nejpozději však do 22.00 hod následujícího pracovního dne, pokud ze závažných důvodů nebylo možné odvoz odpadů provést ve sjednaném termínu.

Zhotovitel je oprávněn:

 1. a) Pověřit poskytnutím služby i třetí osobu.
 2. b) V případě, že službu není možné v jednotlivém případě poskytnout z důvodů zaviněných ze strany objednatele, jednostranně navýšit cenu za manipulaci s odpadem, a to až o 60 % dohodnuté ceny.
 3. c) Změnit dohodnutý termín (nepravidelného) odvozu odpadu, je však povinen o této změně objednatele předem informovat.
 4. d) Odmítnout odvoz odpadu, který zjevně svými vlastnostmi neodpovídá uvedenému kódu druhu odpadu. Toto právo zhotovitel uplatní prostřednictvím řidiče vozidla jako své zmocněné osoby v okamžiku přejímky odpadu.

V případě, že nesplnění odvozu zaviní objednatel, dohodnou obě strany náhradní termín svozu. Zhotovitel je v tomto případě oprávněn požadovat po objednateli zvýšené náklady na dopravu odpadů.

V případě uplatnění požadavku objednatele na převzetí odpadu (tj. na poskytnutí služby A, E a F) ve lhůtě do 24 hodin, je zhotovitel oprávněn jednostranně zvýšit cenu za takové služby o částku ve výši 20 % sjednané ceny za tuto službu.

Objednatel je povinen:

a)       Předávat zhotoviteli svůj vyprodukovaný odpad, který svými vlastnostmi odpovídá oznámenému odpadu, případně informovat zhotovitele o změně původně uvedených vlastností odpadů.

 1. b) Připravit odpady tak, aby ve stanoveném termínu a na stanoveném místě byly způsobilé k odvozu. Odpady kategorie „nebezpečné“ musí být připraveny k převzetí způsobem vylučujícím poškození životního prostředí (např. zabaleny v odpovídajících obalech apod.). Objednatel dohodne se zhotovitelem typ a dodávku obalů tak, aby při jejich přepravě byly dodrženy podmínky ADR.
 2. c) Ke každé zásilce odpadu kategorie „nebezpečný“ přiložit vyplněný ohlašovací list pro přepravu nebezpečného odpadu a identifikační list nebezpečného odpadu, pokud odpad přepravuje objednatel. U každé zásilky odpadu kategorie „ostatní“ potvrdit doklad o předání a převzetí odpadu.
 3. d) Zajistit právo zhotovitele účastnit se odběru vzorku odpadu.

e)       Poskytnout k umístění nádoby na odpad vhodné místo s dostatečně zpevněnou příjezdovou komunikací.

f)       Pečovat o poskytnutou nádobu s péčí řádného hospodáře; škodu způsobenou poškozením či ztrátou nádoby se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit. Objednatel se dále zavazuje, že s poskytnutými nádobami neumožní jakkoliv nakládat třetí osobě / osobám bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele; v případě porušení této povinnosti se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč (slovy: šest tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti ve vztahu k jedné nádobě.

g)       Zajistit, případně umožnit bezpečné naložení odpadu, není-li dohodnuto jinak.

h)       Ukládat do jednoho kontejneru jen jeden druh odpadu, není-li dohodnuto jinak.

 1. i) V případě přetížení kontejneru nad povolenou nosnost dopravního prostředku zajistit jeho vyložení. Pokud tak neučiní, provede vyložení zhotovitel na náklady objednatele.
 2. j) V případě ukončení smluvního vztahu z podnětu objednatele odkoupit od zhotovitele za obvyklou hodnotu zvýšenou o 10% speciální nádoby nebo kontejnery, které byly zhotovitelem pořízeny na žádost objednatele.
 3. k) Jde-li o služby specifikované pod písm. B a C, ukládat do nádob pouze komunální odpad nebo odpad ze živností podobný komunálnímu odpadu nevhodný k využití.
 4. l) Jde-li o služby specifikované pod písm. B, C a D, respektovat zákaz ukládat velkorozměrové odpady, žhavé popely, kapaliny, žíraviny, výbušné, zápalné a lehce vznětlivé látky, živočišné tkáně, zeminu, kamenivo, stavební suť a materiály ohrožující zdraví nebo bezpečnost lidí manipulujících s nádobami.
 5. m) Umožnit zhotoviteli volný přístup k nádobám, zajistit sjízdnost příjezdové komunikace ve sjednaných termínech a možnost běžné a bezpečné manipulace s nádobami.
 6. n) Pokud zjistí, že odvoz odpadu nebyl ve sjednané době proveden, oznámit tuto skutečnost zhotoviteli nejpozději do 15,00 hodin následujícího pracovního dne, jinak se má za to, že lhůta k odvozu byla dodržena.

Objednatel je oprávněn

a)  Ukládat více druhů odpadů do jednoho kontejneru jen za těchto podmínek:

 • vlastní-li objednatel souhlas orgánu státní správy k netříděnému shromažďování odpadů, nebo
 • jsou-li jednotlivé druhy odpadů uloženy v označených a nepropustných obalech (např. v PE pytlích, sudech apod.), aby nedocházelo ke vzájemnému míšení těchto odpadů.
 1. Provádět kontroly plnění předmětu smlouvy, a to na kterémkoli stanovišti, nebo při plnění kterékoli služby při nakládání s odpady.

VI. VLASTNICKÉ PRÁVO A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

Vlastnické právo k odpadu přechází na zhotovitele v okamžiku převzetí odpadu.

Objednatel odpovídá za vlastnosti předávaného odpadu v době jeho předání. Pokud by nedodržením deklarovaných vlastností odpadu vznikla zhotoviteli prokazatelně škoda, je objednatel povinen ji uhradit.

Zaplacením smluvní pokuty sjednané ve smlouvě nebo vyplývající z těchto VOP není dotčeno právo poškozené strany na náhradu škody, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Smluvní pokuta je splatná následující den po dni, ve kterém vznikl nárok na její zaplacení.

VII.  UKONČENÍ SMLOUVY

Smluvní vztah dle uzavřené smlouvy může být ukončen písemnou dohodou nebo písemnou výpovědí bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi druhé straně.

Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je více jak 30 dní v prodlení s úhradou cen sjednaných služeb, příslušenství či smluvních pokut zhotoviteli.

Zhotovitel je rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel za trvání smlouvy neposkytuje zhotoviteli plnění (nepředává odpady) po dobu delší než jeden (1) rok; v takovém případě se objednatel zavazuje zhotoviteli nahradit veškeré náklady, které zhotovitel vynaložil na zajištění řádného plnění smlouvy (např. náklady na pořízení nádob na odpady pro účely plnění smlouvy apod.), a to do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele.

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Povinností každé ze smluvních stran je v případě jakékoliv změny identifikačních anebo jiných významných údajů o jejich činnosti vztahujících se k uzavřené smlouvě neodkladně informovat o takové skutečnosti druhou smluvní stranu.

Veškeré informace, které smluvní strany získají v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy jsou důvěrné, považují se za součást obchodního tajemství smluvních stran a smluvní strany se o nich zavazují zachovávat mlčenlivost. Smluvní strany se zejména zavazují, že tyto informace neposkytnou / nezpřístupní třetí osobě či osobám, s výjimkou subjektů spolupracujících se zhotovitelem, ani je nepoužijí v rozporu s účelem jejich poskytnutí pro potřeby své, nebo třetích osob, a to i po ukončení smlouvy, s výjimkou případů, kdy povinnost zpřístupnit tyto informace vyplývá z obecně závazných právních předpisů.

Změny smluv mohou být prováděny pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

Mění-li se však pouze obsah, některé z příloh smlouvy, lze smlouvu změnit také nahrazením platné přílohy za přílohu nově zpracovanou.

Nová příloha však bude obsahovat minimální náležitosti dodatku smlouvy, tzn. číslo smlouvy, stejné číslo přílohy jako příloha nahrazovaná, pořadové číslo znění přílohy, datum nabytí účinnosti, uvedení obchodních firem obou smluvních stran a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran (musí mít kompetenci k uzavření dodatku smlouvy). Každá smluvní strana obdrží jeden originální výtisk tzv.nové přílohy. Toto ujednání se nevztahuje na případy sjednaných změn smlouvy zhotovitelem v důsledku využití práv z inflační doložky či práv na aktualizaci výkupních cen využitelných odpadů.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn tyto VOP kdykoliv jednostranně změnit (zejména v závislosti na změnách právních předpisů či podmínek na trhu nakládání s odpady, z důvodu zkvalitnění poskytovaných služeb atd.). Text změněných VOP bude zhotovitelem objednateli zaslán na jeho e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě popř. písemně, a to nejméně čtrnáct (14) dnů před nabytím účinnosti změněných VOP. Objednatel má právo v případě neakceptování změn VOP uzavřenou smlouvu písemně vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Nevyužije-li objednatel toto právo do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy mu byly změněné VOP doručeny, platí, že s obsahem změněných VOP souhlasí.